9 มีนาคม 2562 แจงบริษัทปูนฯ ใช้ป่าทับกวางแค่ต่ออายุของเดิม

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1514860

รองอธิบดีและโฆษกกรมป่าไม้ เปิดเผยกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติผ่อนผันให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 จังหวัดสระบุรี ว่าบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยฯ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.2544 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.2554 ปัจจุบันหมดอายุแล้ว แต่เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตประทานบัตร มีกำหนดระยะเวลา 25 ปี จนถึงวันที่ 27 เม.ย.2579 ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 จึงต้องเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้เป็นไปตามมติ ครม.วันที่ 8 มี.ค.2548 ซึ่งจะต้องอนุมัติในพื้นที่เดิมที่เคยอนุญาตมาก่อนเป็นรายๆไป เมื่อหนังสืออนุญาตป่าไม้สิ้นอายุลง บริษัทจึงได้ยื่นขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เดิม หรือต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว โฆษกกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ตามมติ ครม. เมื่อ 8 มี.ค.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 กรณีอนุญาตเพื่อการทำเหมืองแร่มีกำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 10 ปี โดย ครม. วันที่ 5 มี.ค.2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยฯ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯเดิม เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ท้องที่ จ.สระบุรี 15 แปลง เนื้อที่ 3,223 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ในลุ่มน้ำชั้น 1A ได้ เพราะฉะนั้น รัฐไม่ได้ยกพื้นที่ป่าให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยฯ ทำเหมืองหิน แต่เป็นการต่ออายุตามประทานบัตรเดิมเท่านั้น.